Thơ Khmer Hay ❤️️ Những Bài Thơ, Ca Dao Tục Ngữ Hay Nhất

Thơ Khmer Hay ❤️️ Những Bài Thơ, Ca Dao Tục Ngữ Hay Nhất ✅ Sưu Tầm Những Bài Thơ Hay Nhất Của Dân Tộc Khmer Chia Sẻ Cho Bạn Tham Khảo.

Những Bài Thơ Khmer Hay Nhất

Thohay.vn sưu tầm Những Bài Thơ Khmer Hay Nhất chia sẻ cho quý độc giả đang quan tâm.

Em gái Khmer hay nàng tiên đi lạc
Tác giả: Thạch Đờ Ni

Em là tiên nữ em ơi!
Bên cổng chùa hoa văn tuyệt tác
Em gái Khmer hay nàng tiên đi lạc
Áo cổ tròn, sà rông quá thướt tha
Em che dù làm nỗi nhớ anh nghiêng
Nắng mai si rơi rụng xuống ven đường.

Đêm nay em hát dù kê
Làm tôi ở lại không về nữa đâu
Đôi tay em lượn nghiêng đầu
Trái tim tôi chợt chìm sâu ngõ tình

Với người con gái Khơ me
Tác giả: Nguyễn Minh Phúc

Say mê giọng hát chùng chình
Khúc nào gửi gió trói tình tôi sang
Khúc nào bạc khúc nào vàng
Lăm Leo hay Sara vàn hả em…

Khúc nào thả nhớ vào đêm
Để tôi ngơ ngẩn sương thêm bềnh bồng
Mãi nhìn làn váy xà rông
Tôi và điệu múa Lâm thôn lạc đường

Trống Xa đăm vỗ đêm trường
Dập dồn hơi thở cõng sương khói về
Ơi người con gái Khơ Me
Đêm nay tôi ở không về đâu em

Tê-Rê-Sa Thăm Thẳm Khơ-Me
Tác giả: Dã Tràng Cát

Em là ai em bé Khmer
Em từ đâu nghe sao cung trời thẳm
Em nhìn anh thế để chừ tim anh còn khắc khoải
Mắt em hay đôi mắt của CHA
Đã rọi hồn anh thăm thẳm một vầng dương!

Một tia nhìn đắm đuối rất thăm thẳm, thăm thẳm Khmer
Khiến hồn này cung kính
Khiến lòng này rung chuyển
Khiến miệng này ngọt ngào
Khiến tim này sờ sững
Khiến chân này luống cuống

Một ánh nhìn thắm thiết
Tịnh khiết tràn liên lỉ
Chùm tia nhìn phát tiết
Rỡ ràng những đoan nguyền mãnh liệt

Đem dâng hiến
Một dòng chảy văn minh kỳ bí
Nhưng khúc chiết điệu đàng
Thánh thót giữa điện thờ
Của vị Vua Tình ái.

Em Khmer mắt môi em,
Chẳng còn là sắc đen hay sắc trắng
Chẳng còn là son hồng chúm chím nụ
Mà ươm mầm rạo rực những nguồn cơn
Cho mẹ cha cho tiên tổ cho dân tộc cho láng giềng cho nhân loại
Trên sông nước này
Giữa đại ngàn này
Mà long lanh u uẩn chất tinh anh không tì vết
Như hoa nụ chực chờ nở sớm
Khiến tim anh muốn vỡ oà hạnh phúc

Còn hơn cả niềm vui
Say hơn cả hương trời
Tuyệt trên cả ngàn hoa
Anh đã cảm linh hồn mình rơi vào thăm thẳm!

Em có CHA trong em
Em có tia nhìn như Tê-rê-sa thuở nhỏ
CHA mang trong em linh hồn nhân loại
Em chính đền thờ nơi CHA ngự

Chẳng phải sao, anh đang được quyện trong CHA
Chẳng phải chị Tê-rê-sa đã hút hồn anh từ thuở bé
Chẳng phải chính là CHA đã ban yêu thương từ trong đôi mắt
Đôi mắt Tê-rê-sa đôi mắt Khmer

Chẳng phải sao, sau những mấy trăm năm
Cánh hồng Tê-rê-sa còn nhịp động khơi dòng Mê-kông
Sức Thánh Linh vô địch
Sức Thánh Linh ngự trị
Đã vực từng hạt cát xa xăm
Rơi vào trầm tích
Kết thành đá tảng
Để Ơn Thánh thần trợ lực sức Khmer
Xây nên thành quách Đế Thiên Đế Thích
Tìm cho ra MỘT ĐẤNG xứng PHỤNG THỜ!

Dòng Mê-kông không trôi
Dòng Mê-kông cứ cuộn đục…phù sa
Mang sinh lực Tê-rê-sa
Hồi sinh một dân tộc thật thà

Em Khmer tấm linh hồn trinh nguyên giữa mùa gặt
Em hiển diện em bừng nở em Ân huệ
Giữa ánh sáng của CHA
Ngàn sương như ngưng giọt giữa cánh đồng tăm tắp
Mây vần vũ như hoá mờ giữa thanh thiên bạch nhật
Sông cuộn đục như phủ màu cho nền trời thêm xa thẳm
Anh trân quý gọi em
Tê-rê-sa thăm thẳm Khmer!

Chia sẻ thêm chùm 🌼Thơ Tiếng Tày Hay 🌼Ca Dao Tục Ngữ Tiếng Tày

Thơ Khmer Campuchia Chọn Lọc

Cùng điểm qua những bài Thơ Khmer Campuchia Chọn Lọc vừa được Thohay.vn tổng hợp mới nhất.

អនក្មម៉ែ (Người mẹ)
Tác giả: Chưa rõ

មម៉ែជាទឹក្ល េះក្ូនយ៊ំលៅ
មម៉ែជាល៊ំលៅក្ូនពួនរជក្
មម៉ែជាភួយរុ៊ំក្ូនពនលក្
មម៉ែជារក្បសនូក្លរសាបពីលរៅ។

មម៉ែជាជញ្ជ៊ំងខយល់ពយុ
េះមម៉ែជាចនលុេះប៊ំភឺលផលូវ
មម៉ែជាមភនក្របាប់ក្ូនលដើរលៅ
មម៉ែជាពូលៅឆ្លារផលូវក្ូន។

មម៉ែជាទាហានចប៊ំងការអនក្
មម៉ែជាព៊ំនាក្់ព៊ំហឹងន ក្បួន
មម៉ែជាបមងអ ក្លពលខាត់ខលួន
មម៉ែជារក្មួនការក្ូនលរកាេះ។

មម៉ែជារទពយធនឧតដមផុត
មម៉ែជាមរក្ដរុងក្ិតតិយស
មម៉ែជាថ្មលពរជពណ្ណរាយខពស់
មម៉ែគ្ឺជាយសក្ូនវនាា ៕

រណ្ដ ៊ំឪពុក ( Lời dặn của cha)
Tác giả: Chưa rõ

លរឿងពីលរពងរពឹទធបានចរទុក្
កាលលនាេះឪពុក្មានក្ូនពីរ
រស ញ់ក្ូនណាស់រក្វធី ី
មចក្រទពយក្ូនពីរតាមល៊ំោន។

ថ្ហបុរតទា៊ំងពីរមាសឪពុក្!
ចូរក្ូនច៊ំទុក្ក្នុងសនាដន
រទពាឪពុក្ពុ៊ំសូវមាន
មិនោចមចក្បានក្ូនលរចើនលឡើយ។

លហតុលនេះរទពយពុក្ថ្ចនរបតិដធ
ពុក្បានក្៊ំណ្ត់នឹងមចក្លោយ
ឲ្យក្ូនទា៊ំងលទវរលរៀនដល់លរតើយ
វជាិ ជលនេះលហើយពិតជារទពយ។

វជាិ ជជារទពយលួចមិនបាន
ជាមិតតក្លាណ្ប៉ែុនរបសប់
ល េះទុក្ចល៊ំបាក្បានសពវរគ្ប់
ចក្ផុតឧបរទពកាន់លក្សមក្ានត៕

ដ ើងដ ៀន (Chúng ta học)
Tác giả: Chưa rõ

លយើងលរៀនលយើងោនលយើងសរលសរ
មិនលៅគ្មនន់លគ្នរទរមន់ខលួន
លងើបលឡើងសិក្ាលោយមា៊ំមួន
ខ្វត់លកាសលយខលួនលោយរសស់សាអត។

លទាេះលយើងរក្ីរក្ក្៏មិនថ្វី
លធវើការលពលថ្ថ្ៃយល់សង្វវ ត
លរនើ ជុ៊ំបងបអូនរបឹងឱហាត
ោនរគ្ប់ក្បួនខ្វនតយា៉ែងជក្់ចិតត។

បងបលរងៀនបអូនសៃួនវជាិ ជ
រួមទា៊ំងអស់គ្មន យា៉ែងលរបៀងរបិត
ោនលហើយពិលរគ្មេះន័យលអន់លអិត
រសង់យក្គ្៊ំនិតផិដតជីវា៉ែ។

លយើងលរៀនលដើមបីក្ីដថ្ាុ
៊ំលថ្ើាងចលរមើនរុងលរឿងលសឿងថ្ថ្លថាល
រស់លៅសុខដុមល យរបាជាា
សាមរតីភឺលថាលលរពាេះវជាិ ជ៕

Chùm Thơ Tiếng Khmer Hay

Tìm hiểu thêm về văn hoá, con người Khơ me thông qua Chùm Thơ Tiếng Khmer Hay sau đây.

តាមពាក្យអ៊ំប្រដៅ (Theo điều Bác dạy)
Tác giả: Chưa rõ

ពាក្យអ ៊ំលោក្បានលរបៀនរបលៅ
ដល់អស់ក្ូនលៅរបា៊ំរបការ
ទីមួយលសនហ៍មាតុភូមិ លសនហ៍របជាជន
ទីពីរពលក្មមលអ សិក្ាលអ

ទីបីសាមគ្ីគភាព មានវនិ ័យល អ
បួនមានអនាម័យលអ សុខភាពលអ
ទីរបា៊ំលទៀងរតង់ចិតតសលូតបូត
កាល ហានបរិសុទធអនុវតតលអ!

លនេះលហើយពាក្យអ ៊ំបានរបផ្ដ៊ំ
ចូរសិសសលចេះច៊ំជាបនត
ខ៊ំលរៀនលោយឆ្លល តចិតតលសាម េះសរ
លទើបលៅសិសសលក្អ មួយអ ៊ំហូ៕

មម (Mẹ)
Tác giả: Chưa rõ

រាល់ថ្ថ្ៃមម៉ែរពួយលរពាេះក្ូនៗ
ដូងចិតតរសលពានមរងខវល់ខ្វវ យ
រក្របាក្់យប់ថ្ថ្ៃលទាេះលនឿយណាយ
ទុក្ខលោយក្ូនចយសបបយអរ។

មម៉ែល ើញក្ូនខុសខឹងលហើយបាត់
លជរសដីមា៉ែ ត់ៗចង់លោយលអ
មម៉ែល ើញក្ូនតាមចិតតលរតក្អរ
ល ើញក្ូនភតភរមម៉ែភា៊ំងភ័យ។

មម៉ែល ើញក្ូនសាអ តសង្វវ តលរៀន
ល ើញក្ូនបានពានរងវន់ជ័យ
មម៉ែមានអ៊ំនួតមុខមានន័យ
លរៀនលោយវាលបីអញ្ច ឹងណា។

មម៉ែល ើញលក្មងៗជ៊ំនាន់លរកាយ
បមណ្ដ តបលណាដ យលង់ោតាម
នឹក្រពួយក្ូនៗខវេះវចិ រណ្៍
លទើបខ៊ំសដីថាពនយល់របាប់។

មម៉ែល ើញពាក្យចស់លរចើនបានផល
លោយក្ូនលចេះវាល់លថ្លើងមថ្លងសាដ ប់
ពាក្យលពចន៍លអៗក្ូនរតូវសាដ ប់
ទុក្ជាក្បួនចបប់លវអ សិ ិដឋ។

មម៉ែល ើញក្ូនលអអស់បារមភ
មម៉ែល ើញក្ូនខ៊ំសបបយចិតត
មម៉ែល ើញសរលសើរក្ូនលចេះគ្ិត
មម៉ែអរលពក្ពិតក្ូនរុងលរឿង៕

ប្ក្ប្រពយមិនប្ក្កា ពាយាម (Nghèo của chứ không nghèo siêng năng)
Tác giả: Chưa rõ

រក្រតឹមរក្ទពយលនាេះមិនអី
ក្ុ៊ំមតរក្ថ្ដរក្គ្៊ំនិត
រក្ខវេះមារយាទខវេះទឹក្ចិតត
លនាេះលទើបជីវតិ វបិ រតិ លង់។

រក្ីរតឹមជាតិបាយក្កាយបាន
លោយមតថ្ដរបាណ្របឹងមរបងរបុង
លធើវការជួយខលួនក្ុ៊ំលោយផុង
លង់ក្នុងជីវតិ រក្ីរក្លទៀត។

ការង្វរក្ខវក្់មិនលអក្់យស
ជួយខលួនបានរស់ជុ៊ំលៅញាតិ
របកាន់សុចរិតយា៉ែងវរនាថ្
ខលួនពឹងខលួនលទៀតយា៉ែងរបថ្ព។

រតឹមមតលក្មងលរើសសរមាម
រក្ីរក្រហាមថ្ថ្ៃលនេះក្ដី
គ្ង់បានយល់ភលឺលពលមសអក្ថ្មី
ល យថ្ដសាវ ហាប់មិនទរមន់៕

Khám phá thêm các câu ❤️️Thơ Về Cô Gái Dân Tộc Thái H’mông, Tày, Mường ❤️️Hay

Những Câu Thơ Khmer Ngắn Hay

Tuyển tập Những Câu Thơ Khmer Ngắn Hay không nên bỏ lỡ, cùng đọc ngay nhé!

រឹក្មុខរឹក្ច្បិត (Nét mặt và tấm lòng)
Tác giả: Chưa rõ

ទឹក្មុខមសនរសស់មរក្ត
ដូចផ្ា បរិសុទធសរក្មម៉ែ
ញញឹមស៊ំមដងភាពមលនារមយ
សុភាពសក្ិតសមក្ូនពុក្មម៉ែ។

មក្វមភនក្រសស់ថាល ចរពាក្យលពចន៍
ភលឺមផលក្រ៊ំលលចភាពជាមខមរ
សនាដ នចិតតលអមិនលលអៀងមបរ
ជូនញាតិហូរមហយា៉ែងក្ក្់លៅដ ។

ទឹក្មុខលសាម េះរតង់ពុ៊ំមានលអក្់
ដូចឈូក្ចក្ភក្់លរកាមថ្ថ្ៃលៅដ
មសងដ លសាភ័ណ្សាអតទា៊ំងក្នុងលរៅ
រាប់ហវូងញាតិលៅគ្មមនថាន៊ំងថាន៊ំក្់។

ទឹក្មុខសមមដងលសមើទឹក្ចិតត
លបេះដូងអរមឹតពុ៊ំមានោក្់
ជាតិក្ុមារីលខមរៈ
ក្នុងលរៅលលអក្ខណ្៍ជាគ្រមូ៕

ឪពុក (Cha)
Tác giả: Chưa rõ

ឪពុក្ជាមលប់មសនរតជាក្់
ល៊ំលៅពឹងពាក្់រជក្យប់ថ្ថ្ៃ
ឪពុក្ជាមភនក្ក្ូនមុ៊ំរបុសរសី
របាប់ផលូ វរបថ្ពលោយក្ូនលដើរ។

ឪពុក្ជាលឈើលកាល ងសសរ
បមងអក្បវរមសនរបលសើរ
ការពារក្ូនលៅ ក្់លលើលធនើ
លោយសុខឥតលក្ើនលគ្នរគ្នុងចិតត។

ឪពុក្ជាលភលើងអុជប៊ំភលឺ
លោយផុតជ៊ំងឺលង់វបិ រតិ
លរជាមមរជងបណ្ដុេះក្មាល៊ំងចិតត
ក្ក្់លៅដជីវតិ លថ្ើាងរមនា។

ឪពុក្ជាលខនើយក្លនាលរកាល
លោយក្ូនវសាិ សផុតវាទនា
បានលក្ើយកាលណារសានតទ័យា
ចិតតមលងរង្វរក្៊ំរពាលខ្វល ច។

ឪពុក្ជារពេះលរបាសក្ូនលៅ
ជិវតិ រស់លៅមលងអលណាច
បានពុក្ការពារផុតក្លណាដ ច
សុខផុតរលនាចលរាចលខនើតរុង៕

Thơ Thạch Đờ Ni Nổi Tiếng

Thạch Đờ Ni là một nhà thơ nổi tiếng người Khmer, có bút danh là Chim Đôn Ta. Ông có nhiều bài thơ viết về quê hương đất nước, con người được nhiều bạn đọc yêu thích. Sau đây hãy cùng Thohay.vn điểm qua các bài Thơ Thạch Đờ Ni Nổi Tiếng nhé!

Lời ru

Tôi về tìm lại lời ru
Nửa rơi xuống đất, nửa mù khơi xa
Nửa còn vương võng hiên nhà
Phần nhiều găm trái tim ta suốt đời.

Lục bát tình

Tôi về gom nắng sân đình
Nghe câu lục rớt hạt tình bên sông
Thắp nhang khấn nguyện tơ lòng
Bềnh bồng câu bát, bềnh bồng tình trôi.

Nhớ Tuân Tức

Tôi nợ Tuân Tức bài thơ
Nợ chùa trầm lặng bên bờ sông quê
Nợ cầu cong nhớ nẻo về
Bàn chân nợ dấu đường đê an lành
Nợ người một mảnh tình xanh
Nợ xuồng ba lá neo tình bến thương
Nợ đêm những giọt mưa sương
Tha phương cõng nợ rong đường rủi may.

Trở Chướng

Chuồn chuồn lượn cánh bay cao
Rạ khô vàng xám, xám màu đồng khô
Triền đê thương kiếp cá rô
Tàn hơi, kiệt sức, vây khô… rớt hầm.
Chướng đưa hơi rét căm căm
Ủ trong chăn suốt giấc nằm bé thơ
Bén đông điên điển vàng mơ
Mùa đông bén tuyết đậu hờ tóc cha.
Sáng hôm nay nữa là ba
Mẹ già thức sớm, lúc gà ngủ say
Nhặt từng giọt nắng cuối ngày
Về nhen lửa ấm, ru dài mộng con.
Trăm năm gió chướng không mòn
Gót mùa đông gõ nhịp lòn vào xuân
Xuân con lớn, mẹ cha mừng
Ngậm ngùi con đếm thêm từng nếp nhăn.

Hoa cóc kèn

Từ ngày người bỏ miền xuôi
Cóc Kèn rụng trắng bãi bồi sông quê
Vầng trăng khuyết nửa câu thề
Thương thân hoa dại bên lề tình duyên.
Người đi xây mộng trăm miền
Vô tình bỏ lại Cóc Kèn quê hương
Loài hoa không sắc, không hương
Nhưng tình như bến đợi xuồng… ngàn năm.
Phù sa về lấp dấu dầm
Từng ngày tháng đợi âm thầm tình duyên
Qua bao sóng gió u phiền
Lòng luôn chung thuỷ với miền quê hương
Đường tình mấy nẻo vấn vương
Cóc Kèn điểm trắng bờ mương quê nhà.

Nghẹn ngào tình thơ

Em giờ chẳng của riêng anh
Vì thơ chẳng thể ru lành giấc ngoan
Nên em lấy chồng Đài Loan
Để lòng bớt nỗi lo toan cuộc đời.
Tôi ngồi đếm giọt mưa rơi
Mà nghe lửa đốt rả rời con tim
Vườn yêu bỏ ngõ im lìm
Con chim ngày cũ đã tìm lối bay.
Thơ còn lắm đắng nhiều cay
Nên không ru nỗi mê say một người
Đành thôi từ tạ cuộc vui
Tình thơ nghèn nghẹn bên đời lặng câm

Tham khảo các ☀️Bài Thơ Về Đất Nước Việt Nam ☀️Hay, ý nghĩa

Những Câu Ca Dao Khmer Hay

Ngoài những bài thơ mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên thì Thohay.vn còn sưu tầm thêm Những Câu Ca Dao Khmer Hay dành cho những bạn đang có nhu cầu tìm kiếm.

Nguồn: Sưu tầm

Chiều chiều lấy cái xneng
Lên đồng xúc cá hái sen một mình
Ở một câu ca khác:
Thằn lằn cụt đuôi ai nuôi mày lớn
Dạ thưa thầy con lớn mình ên

Xa em nhớ vị sim lo
Xa em nhớ khứa cá kho quê nghèo

Vai mang cái nóp tay xách cái lọp cái lờ
Về miền đồng chua nước mặn đặng nhờ miếng ăn

Cà Mau khỉ khọt trên bưng
Dưới sông sấu lội, trong rừng cọp um

Chợ Sóc Trăng chà gạo lộn trấu càng,
Anh thương em là thương lời ăn tiếng nói dịu dàng,
Chớ không phải anh vì bạc vì vàng mà thương.

Anh về xứ Chắc Cà Đao
Bỏ em ở lại như dao cắt lòng

Anh qua Vàm Tấn anh đến Cù Lao
Cho anh xin chút má đào của em

Nước Ba Thắc chảy cắt như dao
Con cá đao bổ nhào vô lưới
Biết chừng nào anh mới cưới đặng em

Bạc Liêu nước chảy lờ đờ
Dưới sông cá chốt trên bờ Triều Châu

Chia sẻ thêm chùm 🔰Ca Dao Của Dân Tộc Thái, Mông, Mường, Dao 🔰 Dân Tộc Thiểu Số

2 bình luận về “Thơ Khmer Hay ❤️️ Những Bài Thơ, Ca Dao Tục Ngữ Hay Nhất”

  1. Cảm ơn trang đã nhặt góp một số tác phẩm của tôi đăng, chúc BBT năm mới an khang thịnh vượng! Tuy nhiên, tôi thấy một số bài chữ Khmer do lỗi font nên phần tiếng không chuẩn xác nên khó đọc, thẩm chí là không đọc được. Nếu được sau này có chọn bài xin gửi qua tôi xem, biên tập, chỉnh font cho ổn rồi hả đăng sẽ tốt hơn! vì khi người Khmer đọc chữ Khmer không chuẩ sẽ có phản ứng tiêu cực. Mon g BBT tập suy xét. Cảm ơn!

    Trả lời

Viết một bình luận