Ca Binh Lính: Nội Dung Bài Thơ + Ý nghĩa + Phân Tích

Ca Binh Lính ❤️️ Nội Dung Bài Thơ, Ý nghĩa, Phân Tích ✅ Bài Thơ Được Hồ Chí Minh Sáng Tác Năm 1952 Và Đăng Trên Báo Việt Nam Độc Lập.

Nội Dung Bài Thơ Ca Binh Lính

Ca Binh Lính  
Tác giả: Hồ Chí Minh

Hai tay cầm khẩu súng dài,
Ngắm đi ngắm lại, bắn ai thế này?
Bắn vào quân Nhật, quân Tây,
Lũ cướp nước, lũ đoạ đày dân ta,
Lũ không yêu trẻ, kính già,
Lũ cướp đất, lũ đốt nhà xôn xao,
Lũ đòi sưu nặng, thuế cao,
Lũ đi vơ vét đồng bào Việt Nam.
Bắn được chúng, chết cũng cam,
Vì mình dù chết, nước Nam vẫn còn!
Hay vì chút lợi cỏn con,
Cái bằng cửu phẩm, cái lon đội nhì,
Nhắm vào cách mạng bắn đi,
Quản chi nhân nghĩa, quản chi giống nòi!
Anh em binh lính ta ơi!
Chúng ta cùng giống, cùng nòi Việt Nam;
Việc chi lợi nước thì làm,
Cứu dân cứu quốc hát cảm kém người!
Trong tay đã sẵn súng này,
Quyết quay đánh Nhật, đánh Tây mới đành.
Tiếng thơm sẽ tạc sử xanh:
“Việt binh cứu quốc” rạng danh muôn đời!

Thohay.vn Tặng Bạn ❤️️ Bài Ca Du Kích [Hồ Chí Minh] ❤️️ Nội Dung, Cảm Nhận

Ý Nghĩa Bài Thơ Ca Binh Lính

Bài thơ có ý nghĩa ca ngợi tinh thần chiến đấu của binh lính Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống lại thực dân Pháp. Bài thơ được xem là một trong những tác phẩm văn học cách mạng hay nhất của Việt Nam.

Biên Niên Tiểu Sử Bài Thơ Ca Binh Lính

Biên Niên Tiểu Sử Bài Thơ Ca Binh Lính.

Bài thơ “Ca Binh Lính” là một trong những bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Ái Quốc (tức Hồ Chí Minh). Bài thơ này được viết vào năm 1925. Bài ca này của Nguyễn Ái Quốc đăng trên báo Việt Nam độc lập vào thời gian ngày 1-11-1941.

Nguồn trích

  • Báo Việt Nam độc lập, số 110, ngày 1-11-1941.
  • Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.3, tr.244.

Nội dung sự kiện :

Tháng 11, ngày 1

Bài Ca binh lính của Nguyễn Ái Quốc gồm 22 câu, đăng trên báo Việt Nam độc lập. Bài ca mở đầu bằng lời tự vãn của người cầm súng giặc:

“Hai tay cầm khẩu súng dài,
Nhắm đi nhắm lại, bắn ai thế này?”.

Và chỉ nhớ là nhằm thẳng vào kẻ thù mà bắn, để cứu nước, cứu nhà, chứ không nên vì danh lợi chống lại cách mạng, chống lại nhân dân.

Và kết thúc là lời kêu gọi:

“Trong tay đã sẵn súng này,
Quyết quay đánh Nhật, đánh Tây mới đành.
Tiếng thơm sẽ tạc sử xanh:
“Việt binh cứu quốc” rạng danh muôn đời!”.

Thohay.vn Chia Sẽ ❤️️ Đối Nguyệt ❤️️ Nội Dung Bài Thơ, Ý Nghĩa, Phân Tích

Viết một bình luận